Manja slova Veća slova RSSOsnovni podaci i djelatnost Fonda za obeštećenje:

 

Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju ("Sl.list RCG, br.21/04 i 49/07, 60/07) i Odlukom o obrazovanju Fonda za obeštećenje ("Sl.list RCG, br.57/04) Vlada Crne Gore je radi obezbjeđenja sredstava za obeštećenje bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine, obrazovala Fond za obeštećenje, sa svojstvom pravnog lica.

U Fondu se obezbjeđuje zakonito, ekonomično i racionalno korišćenje sredstava namijenjenih za obeštećenje bivših vlasnika.

Fond za obeštećenje ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Fonda za obeštećenje je u Podgorici.

Izvori sredstava Fonda za obeštećenje su:

- akcije koje su, po propisima o privatizaciji privrede, opredijeljene za obeštećenje bivših vlasnika;

- obveznice Republike Crne Gore;

- sredstva iz kredita i druga sredstva koja opredijele međunarodne organizacije za ovu namjenu;

- 10% od prodaje državne imovine;

- 10% od prodatih akcija državnih fondova;

- 7% prihoda koncesionih naknada;

- prihodi od prodaje imovine u državnoj svojini koja je prenesena Fondu za obeštećenje, u kom slučaju će Fond za obeštećenje odlučiti da li će prodaja imovine Fonda za obeštećenje biti otvorena samo za vlasnike obveznica izdatih u skladu sa ovim zakonom ili za sva lica;

- ostali izvori.

 

Organizacija i organi Fonda za obeštećenje:

 

Organi Fonda su: Upravni odbor i direktor.

Upravni odbor Fonda ima tri člana.

Upravni odbor Fonda i direktora Fonda imenuje Vlada Republike Crne Gore na predlog ministra finansija.

Mandat članova Upravnog odbora i direktora Fonda traje četiri godine i mogu ponovo biti imenovani.

Članove Upravnog odbora predlaže ministar finansija u saradnji sa Ministarstvom pravde i Zajednicom opština.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje na sjednicama većinom glasova članova Upravnog odbora.

Visinu naknade za rad članova Upravnog odbora utvrđuje Vlada.

Statutom Fonda se bliže uređuje organizacija i način rada Fonda.

Saglasnost na statut i druga opšta akta Fonda daje Vlada.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda obavlja stručna služba.

Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

Fond može radi obezbjeđenja ekonomičnog i efikasnog poslovanja, za obavljanje pojedinih poslova, koristiti usluge, ministarstava i specijalizovanih Vladinih agencija.

Sredstva za rad Fonda obezbjeđuju se iz Budžeta Republike Crne Gore.

Nadzor nad radom i poslovanjem Fonda vrši Ministarstvo finansija.