Мања слова Већа слова РСС 

ДЈЕЛОКРУГ РАДА ФОНДА ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:

СТРУЧНА СЛУЖБА

Стручна служба Фонда обавља послове у складу са законом,  Одлуком о образовању Фонда за обештећење и Статутом Фонда, припрема програм и план рада Фонда, припрема финансијски план Фонда, заступа Фонд у споровима пред управним и правосудним органима, комисијама за повраћај и обештећење и припрема правне лијекове против рјешења Комисија, води рачуна о финансијском пословању Фонда и води послове рачуноводства, припрема финансијски извјештај и завршни рачун Фонда, прати издавање и реализацију издатих обвезница, води књиговодствену документацију, води пословне и помоћне књиге (аналитичко књиговодство), усаглашава књиговодствено стање са стварним стањем имовине, припрема обрачунске листе за обрачун плата запослених и других личних примања, доставља податке Фонду ПИО и другим државним органима, води благајничко пословање и обавља административно-техничке послове.

За вршење послова из дјелатности Фонда, поред директора, систематизовано је 9 радних мјеста.

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ФОНДУ ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ

1.ЂОРЂИНА ЛАКИЋ– ДИРЕКТОРИЦА (ВСС)

СТРУЧНА СЛУЖБА:

2. ВЈЕРА ЂУРИШИЋ – НАЧЕЛНИЦА (ВСС)

3. ЈОВАН ВЛАХОВИЋ - СамосталнИ савјетник И (ВСС)

4. ТАМАРА САВЕЉИЋ - Самостална савјетница И (ВСС)

5. РАДОЈКА ЂАЛЕТИЋ - Самостална референткиња (ССС)

6. САНЕЛА МЕРЏАНИЋ – Референткиња –архиварка (ССС)

7.ТАЊА КАЛЕЗИЋ- Референткиња (ССС)